Advokát Vaško Advokátska Kancelária Košice - Advokátska činnosť - Právne služby

Advokátska činnosť


Obchodné právo

Občianske právo

Rodinné právo

Pracovné právo

Trestné právo

Konkurz a reštrukturalizácia

Správne právoObchodné právo • právo obchodných spoločností – právne služby ako zakladanie, zmena a likvidácia verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti a družstva
 • vypracovanie dokumentov obchodných spoločností – zakladateľské zmluvy, spoločenské zmluvy, zmena základného imania, prevod obchodného podielu
 • kompletná obchodnoprávna agenda pre právnické osoby a fyzické osoby
 • zápis do obchodného registra, vrátane zastupovanie v konaní o vydanie živnostenského listu
 • spisovanie obchodných zmluv, poradenstvo v oblasti zmluvotvorby
 • právne rozbory, poradenstvo a konzultácie
 • spisovanie návrhov a žalôb
 • zastupovanie v konaní v obchodnoprávnych sporoch
 • právne vzťahy z obchodnoprávnych záväzkov – dlhy, pohľadávky


Občianske právo • ochrana osobnosti
 • vlastníctvo, podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 • prevod nehnuteľností, zastupovania v katastrálnom konaní
 • dedičské konanie
 • spory zo spôsobenej škody a bezdôvodného obohatenia
 • právne služby pri spisovaní jednotlivých zmluvných typov občianskeho práva, a to vrátane innominátnych
 • záväzkového právo – vznik, zmena a zánik záväzkov
 • zastupovanie povinného resp. oprávneného pri nútenom výkone súdnych rozhodnutí – exekučné konanie


Rodinné právo • zastupovanie v konaní o rozvod manželstva a úpravu práv k maloletým deťom
 • právne služby pri sporoch o výživné, úprav práv k maloletým deťom


Pracovné právo • uzatváranie pracovných zmluv, ukončenie pracovného pomeru
 • zastupovanie v sporoch vzniknutých z pracovného pomeru (neplatnosť skončenia pracovného pomeru, náhrada mzdy, zodpovednosť za škodu)


Trestné právo • zastupovanie v prípravnom konaní
 • zastupovanie na hlavnom pojednávaní – spolupráca so skúsenými špecializovanými advokátmi, ktorých špecializáciou je trestné právo
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní
 • uplatňovanie škody (adhézne konanie)


Konkurz a reštrukturalizácia • výkon funkcie správcu konkurznej podstaty
 • právne služby pri prihlasovaní pohľadávok do konkurzu
 • vypracovanie reštrukturalizačného plánu


Správne právo • zastupovanie v správnom konaní, pred katastrálnym úradom, daňovými úradmi SR, stavebné konanie, priestupkové konanie a iné právne služby

Kontakt

JUDr. Jozef Vaško
Advokát

Advokátska kancelária

Szakkayho 1
040 01 Košice
Slovenská Republika

tel: 055 632 08 45

Mob: 0905 511 426

fax: 055 625 24 65

www.advokatvasko.eu

Odkazy

Slovenská advokátska komora

Ministerstvo spravodlivosti

Obchodný register

Živnostenský register

Súdni exekútori

Notárska komora