Advokát Vaško Advokátska Kancelária Košice - Správcovská činnosť - Právne služby

Správcovská činnosť

V roku 2006 som bol uznesením Krajského súdu v Košiciach, č.k. 4K 34/05 zo dňa 24.2.2006 menovaný za nového správcu konkurznej podstaty Agrokombinát „TORYSA“, a.s. , Košická Polianka. Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňa 20.6.2005, č.k. 4K 34/05. Za nového správcu konkurznej podstaty som bol ustanovený dňa 24.2.2006.

Uznesením Krajského súdu v Košiciach, č.k. 2 V 1/2005 zo dňa 6.12.2005 som bol ustanovený za vyrovnávacieho správcu VSS, a.s. Košice. Krajský súd uznesením zo dňa 17.3.2006 potvrdil vyrovnanie dlžníka VSS, a.s., Košice, Južná trieda 82, Košice.

V roku 2005 som bol vymenovaný za nového správcu konkurznej podstaty:

 • AGROKOMERC Zemplín, F.C. spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce – doposiaľ mi neboli odovzdané podklady od predchádzajúceho správcu. Konkurz bol vyhlásený dňa 19.5.1999, č.k. 3K 32/98. Za nového správcu konkurznej podstaty som bol ustanovený dňa 24.6.2005.
 • UNOŠPORT, výrobné družstvo Bardejov – celá konkurzná podstata bola odpredaná, pripravuje sa konečná správa. Konkurz bol vyhlásený dňa 7.3.2005, č.k. 7K 33/2004. Za nového správcu konkurznej podstaty som bol ustanovený dňa 6.4.2005.
 • Poľnohospodárske družstvo Veľké Raškovce – prebieha 3. kolo predaja konkurznej podstaty mimo dražby. Konkurz bol vyhlásený dňa 30.1.1998, č.k. 1K 363/96. Za nového správcu konkurznej podstaty som bol ustanovený dňa 9.8.2005.
 • Výrobné družstvo ROZPTYL, Trebišov –prebieha 3. kolo predaja konkurznej podstaty mimo dražby. Konkurz bol vyhlásený dňa 28.4.2005, č.k. 3K 87/04. Za nového správcu konkurznej podstaty som bol ustanovený dňa 11.11.2005.
 • TOPEX, a.s. v likvidácií, Vranov nad Topľou – pripravuje sa súpis konkurznej podstaty. Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňa 25.8.1998, č.k. 1K 84/93. Za nového správcu konkurznej podstaty som bol ustanovený dňa 10.11.2005.
 • Gabriela Lukáčová, Slovenské Nové Mesto 3 – pripravuje sa súpis konkurznej podstaty. Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňa 27.10.2005, č.k. 7K 115/2004. Za nového správcu konkurznej podstaty som bol ustanovený dňa 10.11.2005.


V roku 2004 som bol vymenovaný za nového správcu konkurznej podstaty:

 • 1.Poľnohospodárske družstvo Budkovce v likvidácií, - celá konkurzná podstata bola odpredaná, pripravuje sa konečná správa. Konkurz bol vyhlásený dňa 31.1.2005, č.k. 2K 69/95. Za nového správcu konkurznej podstaty som bol ustanovený dňa 14.6.2004.
 • Poľnonákup MAGURA, štátny podnik v likvidácií, Stará Ľubovňa – v tomto konkurze sa vedie jeden incidenčný spor. Konkurz bol vyhlásený dňa 7.4.2000, č.k. 2K 416/98. Za nového správcu konkurznej podstaty som bol ustanovený dňa 29.9.2004.
 • SERVIS – Turňa, a.s. Turnianske Podhradie – celá konkurzná podstata bola odpredaná. Na Krajský súd v Košiciach bola podaná konečná správa. Konkurz bol vyhlásený dňa 5.1.2000, č.k. 3K 281/99. Za nového správcu konkurznej podstaty som bol ustanovený dňa 21.6.2004.
 • 1.Reha Z a P s.r.o. Slovakia v likvidácií, Borša 230 – celá konkurzná podstata bola odpredaná, bola schválená konečná správa. Konkurz je v štádiu vydania rozvrhového uznesenia. Konkurz bol vyhlásený dňa 17.6.2003, č.k. 1K 127/99. Za nového správcu konkurznej podstaty som bol ustanovený dňa 26.10.2004.
 • Prefabetón Plus, s.r.o., Košice – vyhlásený konkurz. Konkurz bol vyhlásený dňa 2.12.2004, č.k. 3K 45/04.


V roku 2003 som bol vymenovaný za správcu konkurznej podstaty GAJA, s.r.o. Košice s hodnotu konkurznej podstaty 50 mil. Sk. Celá konkurzná podstata bola odpredaná, Krajským súdom bola schválená konečná správa a rozvrhové uznesenie. Konkurz bol vyhlásený dňa 20.2.2002, č.k. 2K 304/99 a zrušený dňa 27.12.2005.

V roku 2002 som bol vymenovaný za správcu konkurznej podstaty Poľnonákup Topľa, a.s. so základným imaním 50 mil. Sk. Tento konkurz bol vyhlásený dňa 6.2.2003, č.k. 7K 76/02 a je v štádiu, kedy bola odpredaná konkurzná podstata a pripravuje sa konečná správa. V tomto roku som bol ustanovený za správcu konkurznej podstaty firmy Ladislav Ragályi – RAGAKOV s hodnotou konkurznej podstaty 5 mil. Sk. Konkurzná podstata bola odpredaná za znaleckú cenu. Konkurz bol vyhlásený dňa 23.6.2000, č.k. 2K 369/97 a zrušený dňa 23.2.2005.

V roku 2000 som bol vymenovaný za správcu konkurznej podstaty NAD 1024, a.s. Košice so základným imaním 90 mil. Sk. Konkurz bol vyhlásený dňa 11.9.2000, č.k. 5K 82/00 a zrušený dňa 25.11.2005.

V roku 1999 som bol vymenovaný za správcu dvoch subjektov a to: LUMIX, s.r.o. Trebišov – základné imanie 30 mil. Sk. Konkurz bol vyhlásený dňa 16.3.1999, č.k. 4K 41/98 a zrušený dňa 21.5.2005. KOMAG, a.s. Košice – základné imanie 1,7 mld. Sk. Konkurz bol vyhlásený dňa 29.6.1999, č.k. 3K 105/99 a zrušený dňa 1.3.2004.

V roku 1998 som bol vymenovaný za správcu konkurznej podstaty TOKAJ, š.p., Slovenské Nové Mesto – subjekt so základným imaním cca 80 mil. Sk. Konkurz bol vyhlásený dňa 2.4.1998, č.k. 2K 152/96 a zrušený dňa 7.7.2003.

V tom istom roku som bol vymenovaný za správcu konkurznej podstaty FORSA MVM, s.r.o., Košice so základným imaním cca 50 mil. Sk. Konkurz bol vyhlásený dňa 12.10.1998, č.k. 2K 382/98 a zrušený dňa 19.8.2002.

V roku 1997 som bol vymenovaný za správcu konkurznej podstaty Východoslovenských tehelní, štátny podnik v likvidácii, Košice. Išlo o subjekt so základným imaním cca 100 mil. Sk. Konkurz bol vyhlásený dňa 28.10.1997, č.k. 2K 620/95 a zrušený dňa 22.3.2005.

V roku 1996 som bol vymenovaný za správcu konkurznej podstaty Obnova a rekonštrukcia pamiatok, štátny podnik v likvidácii, Košice. Konkurz bol vyhlásený dňa 4.4.1996, č.k. K 85/95 a zrušený dňa 28.11.2001.

V roku 1995 bol som zapísaný do zoznamu správcov konkurznej podstaty pod č. 1/95 na Krajskom súde v Košiciach a táto činnosť sa od roku 1996 stala mojou nosnou činnosťou.

Kontakt

JUDr. Jozef Vaško
Advokát

Advokátska kancelária

Szakkayho 1
040 01 Košice
Slovenská Republika

tel: 055 632 08 45

Mob: 0905 511 426

fax: 055 625 24 65

www.advokatvasko.eu

Odkazy

Slovenská advokátska komora

Ministerstvo spravodlivosti

Obchodný register

Živnostenský register

Súdni exekútori

Notárska komora